Дата
2023-10-17
Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку. Короткий огляд та майбутні перспективи

Автор статті

Помічник Адвоката

Андрій Федорчук

26 вересня 2023 року Постановою №1756 Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП або Регулятор), було затверджено Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – Порядок).

Даним Порядком визначено процедуру проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Фахівцями юридично-консалтингової компанії FEDOTOV&PARTNERS проведено докладний аналіз вищезгаданого Порядку та виділено декілька ключових аспектів, які зазначимо нижче.

Органом який проводить розслідування визначено Структурний підрозділ НКРЕКП (далі – СП НКРЕКП).

СП НКРЕКП проводить розслідування ринкової поведінки, обставин, фактичних даних, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасниками.

Зловживанням на оптовому енергетичному ринку є:

·         порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації.

·         маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу.

·         не розкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для її розкриття.

·         здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника Оптового енергетичного ринку.

НКРЕКП проводить розслідування на оптовому енергетичному ринку згідно з повідомленнями заявників, або за своєю власною ініціативою, якщо для цього є відповідні підстави. Метою проведення розслідувань є запобігання, виявлення та припинення недобросовісної діяльності на ринку енергії, встановлення всіх об'єктивних обставин, які призвели до такої діяльності, у тому числі які обтяжують або пом'якшують відповідальність, а також ідентифікація осіб, які зазнали збитків (якщо такі є), та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

Розслідування складається з декількох етапів. Коротко розглянемо кожен з цих етапів.

1.       Проведення попереднього дослідження

Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку. Даний етап включає в себе:

·         збір, обробку та аналіз отриманої інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку;

·         виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;

·         надсилання Регулятором запитів учасникам оптового енергетичного ринку та іншим особам про надання інформації, пояснень;

·         визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;

·         надсилання пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку.

За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП готує пропозиції щодо доцільності проведення розслідування.

 

2.   Прийняття рішення про початок розслідування

СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження, виносить на розгляд НКРЕКП проект рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.

У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття на офіційному веб-сайті.

НКРЕКП протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення про початок розслідування, направляє суб'єкту розслідування повідомлення про початок розслідування разом з копією рішення.

 

3.       Організація та проведення розслідування

 

Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП. Також Комісія може залучати працівників інших державних органів, а також експертних установ, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.

Комісія надсилає суб’єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується. Також Комісія може надсилати дані документи іншим учасникам оптового енергетичного ринку.

Під час проведення розслідування Комісія встановлює факт здійснення зловживання, включаючи практики, які вже були схвалені Регулятором на момент проведення операцій на оптовому енергетичному ринку і які вважаються маніпулятивними або спробами маніпулювання ринком. У разі виявлення нових способів маніпуляції на оптовому енергетичному ринку, Комісія буде ініціювати внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, дотримуючись принципів доброчесності і прозорості на ринку.

4.   Організація та порядок проведення слухання

Після завершення розслідування з метою поглибленого вивчення та виявлення раніше невідомих обставин, Комісія організовує проведення слухань.

Слухання можуть проводиться як за власної ініціативи Комісії, так і за клопотанням суб’єкта розслідування. Також Комісія може проводити окремі слухання з учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації.

На слуханнях розглядаються пояснення суб’єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об’єкта розслідування. 

У призначений час голова Комісії або уповноважений член Комісії відкриває слухання та ставить питання про наявність у суб’єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.

Якщо суб’єкт розслідування або інші учасники слухань надають нові докази, підтверджувальні документи та інформацію, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення.

Надані нові докази, підтверджувальні документи та інформація додаються до протоколу слухань. Дата проведення наступного слухання повідомляється суб’єкту розслідування та іншим учасникам слухань. Під час слухань Комісія, суб’єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.

За результатами слухань складається протокол слухань, у якому зазначається коло осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень. Копія протоколу слухань протягом п’яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб’єкту розслідування та іншим учасникам слухань у встановленому законодавством порядку.

Суб’єкт розслідування та/або інші учасники слухань протягом п’яти робочих днів з моменту його отримання можуть надати зауваження до протоколу слухань, в яких вони брали участь. Такі зауваження додаються до матеріалів розслідування.

5.   Висновок про результати розслідування

За результатом проведеного розслідування Комісія готує висновок про розслідування.

Висновок направляється листом на поштову або електронну адресу суб’єкта розслідування. За наявності заперечень до висновку про розслідування суб’єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 20 календарних днів з дня отримання такого висновку. У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку. Суб’єкт в межах строків надання заперечень до висновку про розслідування може звернутись до Комісії з клопотанням про ознайомлення з матеріалами розслідування.

Після отримання заперечень від суб’єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія готує висновок про результати розслідування.

Копія підписаного та погодженого керівником СП НКРЕКП та Головою НКРЕКП/Членом НКРЕКП висновку про результати розслідування, протягом п’яти робочих днів з дня його підписання направляється на поштову або електронну адресу суб’єкта розслідування.

6.   Порядок прийняття рішення НКРЕКП

За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування, НКРЕКП приймає Постанову, в якій зазначається одне або декілька рішень про:

1) усунення виявлених порушень;

2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;

3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав); 

5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);

6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.

У разі, якщо за результатами розслідування встановлено, зокрема, факт відсутності зловживань, та/або недостатність доказів для їх доведення, та/або у разі завершення загального строку проведення розслідування, з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає рішення про закриття розслідування.

Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку.

Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Висновок

На нашу думку, даний Порядок наблизить законодавство України у сфері енергетики до європейських  стандартів та сприятиме підвищенню інтеграції українських енергетичних ринків до європейських, що важливо для розвитку енергетичного сектору України.

Разом з тим, відкритим залишається, питання, що саме слід розуміти під термінами: «Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку» та «Інсайдерська інформація». Ці поняття залишаються неоднозначними та відкритими для тлумачень, навіть за наявності визначення цих термінів у Законі України «Про ринок електричної енергії». Даний закон не надає конкретної та чіткої інтерпретації, що створює простір для різних тлумачень цих понять.

Отже, ефективність Порядку виявиться тільки в процесі його практичного застосування. Ми будемо слідкувати, наскільки ефективно буде проводитися процедура розслідування. Остаточна оцінка ефективності цього Порядку буде доступна лише після його практичного впровадження, аналізу результатів діяльності НКРЕКП та судової практики, яка буде сформована в процесі застосування такого Порядку.

Юридично-консалтингова компанія FEDOTOV&PARTNERS спеціалізується на наданні послуг учасникам ринку електричної енергії та природного газу. Наш досвід в супроводженні енергетичних компаній дозволяє нам сказати, що ми не тільки знаємо, що написано в законах про енергетику, а й розуміємо як працює енергобізнес на практиці. Якщо у Вас виникли будь-які юридичні питання – ми завжди готові допомогти та запропонувати Вам найоптимальніші шляхи вирішення проблем.

інші публікації